Vyšli Poezye Bohuslava Tablica

703

Edícia štvorzväzkovej básnickej zbierky Bohuslava Tablica Poezye (Bratislava: Veda, 2019) je jedným z pokusov nanovo iniciovať záujem odbornej i širšej čitateľskej verejnosti o sprístupňovanie textov slovenskej literárnej produkcie zo starších vývinových období. Bohuslav Tablic patrí medzi významné, no stále nie dostatočne známe osobnosti slovenského literárneho, kultúrneho i vedeckého života z obdobia prelomu 18. a 19. storočia a rovnako nedostatočne býva pripomínaná a doceňovaná aj tá skutočnosť, že práve jeho básnická zbierka (spoločne s Muzou ze slovenskách hor Juraja Palkoviča a  Pavla Jozefa Šafárika) patrí medzi vôbec prvé básnické zbierky svetského charakteru v dejinách slovenskej literatúry.
Jednotlivé zväzky tejto zbierky vyšli postupne v rokoch 1806, 1807, 1809 a 1812. Odvtedy nebola pripravená žiadna ich printová reedícia. V tlačenej podobe boli preto doposiaľ dostupné len v niekoľkých exemplároch. V antológiách (skôr popularizačného a čítankového charakteru) možno zase evidovať len úzky a tematicky, motivicky či poeticky často len veľmi obmedzený výber z Tablicových básní. V dôsledku toho ani nebolo možné dostatočne spoznať Bohuslava Tablica ako básnika. Svojimi básnickými aktivitami pritom práve on v slovenskom jazykovom prostredí výraznou mierou prispel k zásadnej zmene vnímania literatúry ako samostatného druhu umenia. Možno dokonca konštatovať, že spolu s Palkovičom a Šafárikom priviedol slovenskú poéziu na počiatok novej epochy. Jeho básnická tvorba – jej tematická i formálna rozmanitosť – potvrdzuje, že literárna produkcia slovenskej územnej i jazykovej proveniencie neraz zodpovedá umeleckým kritériám vyspelejších európskych literatúr tej doby.
Táto vôbec prvá kompletná tlačená reedícia Tablicovej básnickej zbierky, ktorú pripravila vedecká pracovníčka ÚSlL SAV Lenka Rišková, vyšla pri príležitosti 250. výročia básnikovho narodenia – symbolicky sa tým spláca dlh voči nemu a zároveň zapĺňa biele miesto v dejinách slovenskej literatúry. Jej cieľom je predovšetkým sprístupniť jedno z tých diel, ktoré zohralo kľúčovú úlohu v procese formovania novodobej modernej slovenskej poézie. V súčinnosti s tým chce podnietiť diskusiu o jej význame vo vývinovom procese slovenskej literatúry a prehodnotiť nielen Tablicovu tvorbu, ale aj literárne aktivity ostatných jeho generačných spolupútnikov, a narušiť tak zakonzervované interpretačného klišé slovenskej literárnej produkcie z prelomu 18. a 19. storočia.

(2. 3. 2020)