Výzva na publikovanie v monotematickom čísle Slovenskej literatúry

673

Slovenská literatúra, revue pre literárnu vedu, vyhlasuje pre rok 2023 výzvu na zaslanie príspevkov do pripravovaného monotematického čísla Digitálny výskum literatúry v historickej a teoretickej perspektíve.
Redakcia prijíma vedecké práce zamerané na výsledky analýz digitálnych literárnych zbierok a korpusov, metodológiu ich zostavovania a otázky ich využiteľnosti, ktoré sa opierajú o informačné technológie. Ďalšími potenciálnymi oblasťami sú digitálne humanitné vedy (Digital Humanities), ktoré súvisia s literatúrou a jej výskumom, problematika spracovania prameňov, metodológia ich digitalizácie a sprístupnenia, tiež prezentácie konkrétnych výstupov digitálnych výskumov.

Termín zaslania abstraktu (rozsah 1200 – 1600 znakov, v slovenskom alebo anglickom jazyku): 31. 10. 2022
Rozhodnutie o predbežnom prijatí príspevku: 15. 11. 2022
Termín odovzdania finálneho príspevku (rozsah max. 36 000 znakov): 15. 2. 2023
Príspevky prejdú nezávislým recenzným konaním.

Informácie: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=52
Prihlasovanie príspevkov: https://journals.savba.sk/index.php/slpi/information/authors