Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre

500

Ústav slovenskej literatúry SAV sa stal spoluriešiteľom nového projektu podporeného Vyšehradským fondom s názvom Zobrazovanie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Portraying Countryside in Central European Literature). Odborným cieľom projektu, ktorý vedú kolegovia z Ostravskej univerzity, je výskum obrazov vidieka v stredoeurópskej literatúre. Výskumný tím sleduje zobrazenie priestoru, ale kladie si tiež otázky o význame vytýčenej témy pre jednotlivé národné literatúry v rôznych obdobiach, súčasnosť nevynímajúc. Ako literatúra zachytávala vidiek a ako odráža premeny vidieka v modernom svete? Je situácia v strednej Európe nejako signifikantná? Odhalí niečo porovnanie vidieka v českom, slovenskom a maďarskom prostredí? Tzv. priestorové štúdie sú na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity rozvíjané dlhodobo. Už od roku 2010 v Ostrave organizujú priestorové sympóziá a z nich následne vydávajú reprezentatívne publikácie (doposiaľ vyšli Město, Krajina a Příroda versus industriál), na ktorých participovali bádatelia najmä z Českej republiky, zo zahraničia iba v menšom meradle. Aktuálny projekt tému vidieka prostredníctvom plánovaného sympózia výraznejšie rozvíja. Dôležitým praktickým cieľom projektu je nadviazanie bližšej spolupráce s výskumnými inštitúciami v krajinách Vyšehradskej štvorky aktívnou cestou, ale tiež zapojením doktorandov do týchto aktivít (workshop a prednášky pre študentov a následná účasť vybraných doktorandov na sympóziu,  možnosť publikovania v knihe). Študenti budú mať možnosť predstaviť svoju prácu pred zahraničnými kolegami a inšpirovať sa ich (možno odlišnými) prístupmi. Riešiteľmi projektu v ÚSlL SAV sú Dana Hučková, Michal, Habaj, Ivana Taranenková, Radoslav Passia a Karol Csiba a doktorandky Katarína Badžgoňová, Katarína Cupanová a Eva Palkovičová.