Autor a kontext v interpretácii diel staršej slovenskej literatúry (pozvánka)

2362

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Vás pozýva na literárnohistorické kolokvium Autor a kontext v inter- pretácii diel staršej slovenskej literatúry, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2022 v zasadacej miestnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Výskum funkčne i kvalitatívne rôznorodých pamiatok staršej slovenskej literatúry (od jej počiatkov až do tridsia-tych rokov 19. storočia) čoraz intenzívnejšie potvrdzuje, že aj pri nich je potrebné venovať sústredenú pozornosť podobám autorského subjektu. Determinanty a formy jeho prezentácie zohrávajú zásadnú úlohu pri interpretácii diel a pri hodnotení ich estetickej kvality.

Cieľom kolokvia je ponúknuť priestor na rozšírenie diskusie o význame autorského subjektu v literárnej komunikácii. Jeho ambíciou je posunúť výskum problematiky subjektu v skorších vývinových obdobiach a súbežne s tým iniciovať systematickejší výskum problému intencionality v staršej slovenskej literatúre.

Privítame preto príspevky zamerané na problematiku autorského zámeru, autorskej stratégie, miery a možností osobnostného vkladu autora v širších súvislostiach, zohľadňujúcich špecifiká historického a spoločenského kontextu, ako aj funkciu diela v danom čase a priestore, so zreteľom na vplyv literárnej tradície a literárnych konvencií.

Prihlášky prijímame do 31. augusta 2022 na adrese lenka.riskova@gmail.com.

Maximálny časový rozsah príspevku je 15 minút (cca 6 normostrán).

Tešíme sa na stretnutie.

NÁVRATKA