Projektová činnosť

Medzinárodné

Slovensko-české konfrontácie: výskum súčasnej slovenskej a českej literatúry a literárnej vedy
Slovak-Czech Confrontations
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2002 - 31.12.2011
Dejiny slovenskej literatúry 19. a 20. storočia
History of Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 17.2.2010 - 28.4.2010
Slovensko - Rakúsko: Dejiny a vývin slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Prednáškový cyklus.
Slovakia - Austria. History of the Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 13.1.2009 - 15.12.2009

Národné

Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.
Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
"Geopoetika" Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
The "Geopoetics" of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav, Ph.D.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Slovenský spisovateľ ako sociálna rola: podoby, vývin, vzťah k sociálnej objednávke (Premeny obrazu slov. spisovateľa po r. 1945)
Slovak Writer as a Social Role: Forms, Development, Relation to the Social Order (Transformations of the Image of Slovak Writers After 1945)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky II (od začiatku 70. do záveru 80. rokov 20. storočia)
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky (od polovice 40. do začiatku 70. rokov 20. storočia)
Chapters of History of Slovak Literary Criticism (1945 - 1970)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Rozprávač Šikula - Šikulov rozprávač v peripetiách doby:premeny narácie v prozaickom diele Vincenta Šikulu /vedecká monografia/
Šikula storyteller - Šikula s narrator in peripetie of period - change s of narration in prose of Vincent Šikula /a monograph/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009