Textologický seminár II.

1808

Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si Vás dovoľujú pozvať na textologický seminár,* ktorý sa uskutoční 18. novembra 2021 (štvrtok) v zasadacej miestnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Tematický okruh príspevkov zahŕňa všestranný výskum v oblasti textovokritických štúdií. Seminár poskytne priestor historickým exkurzom do edičnej problematiky, práci s dokumentáciou textu, textologickým analýzam založeným na konkrétnom materiáli, ale aj smerovaniu k teoretickým zovšeobecneniam; orientuje sa na domáce tradície, ale aj presahy k zahraničným koncepciám.

Prihlášky s názvom a krátkou anotáciou príspevku vrátane aktuálneho pracoviska zasielajte do 30. septembra 2021 na emailovú adresu martin.navratil@savba.sk a vracova@ukf.sk. Maximálna dĺžka trvania konferenčného príspevku: 20 minút (max. 6 normostrán). Prijatie príspevku na seminár vám oznámime do 15. októbra 2021.

textologicky_seminar_2021-1