Ústav slovenskej literatúry SAV, verejná výskumná inštitúcia:

  • Vykonáva základný výskum slovenskej literatúry a kultúry v domácom aj nadnárodnom kontexte a výskum myslenia o nich od začiatkov po súčasnosť.
  • Vytvára a udržiava odbornú kompetenciu v širokom spektre metodologických prístupov, literárnovedných disciplín, historických období, teoretických a literárnohistorických problémov.
  • Rozvíja myslenie o literatúre a osobitne o slovenskej literatúre, jej histórii a literárnej kultúre a o postavení literatúry v súčasných kultúrnych, sociálnych a mediálnych kontextoch a primerane toto myslenie prezentuje odbornej a širšej verejnosti.
  • Je strediskom odboru v národnom a medzinárodnom meradle a pri napĺňaní tohto cieľa spolupracuje s odbornými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí. Začleňuje slovenské literárnovedné myslenie do medzinárodného výskumu a vedeckej spolupráce. Prezentuje slovenskú literatúru a kultúru v domácom aj medzinárodnom výskumnom kontexte.
  • V pozícii školiaceho pracoviska sa zapája do doktorandského štúdia. Vychováva mladých vedeckých pracovníkov s perspektívou odborného rastu a schopnosťou kolektívnej vedeckej spolupráce.
  • Spolupracuje so samostatnými vedeckými osobnosťami s medzinárodným prehľadom a autoritou.
  • Vytvára dokumentačnú a informačnú základňu pre domácich a zahraničných bádateľov v odbore literárnovednej slovakistiky.
  • Vedecky vydáva literárne pamiatky. Metodologicky modeluje zásady edičnej praxe tohto typu prameňov v nadväznosti na tradície slovenskej aj zahraničnej textológie.
  • Vydáva recenzovaný literárnovedný časopis Slovenská literatúra, citovaný v elektronických databázach Central European Journal of the Science and Humanities (CEJSH), European Reference Index for the Humanities (ERIH), Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index, Scopus a ďalšie neperiodické publikácie (predovšetkým vedecké a odborné monografie, vedecké zborníky, kritické a čitateľské edície literárnych diel, slovníkovú literatúru a podobne).