Projektová činnosť

Medzinárodné

Dištančné čítanie Európskej literárnej histórie (1840 – 1920)
Distant Reading for European Literary History
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Debnár Marek, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.distant-reading.net/
Doba trvania: 3.11.2017 - 30.6.2022
Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)
Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.facebook.com/portraying.countryside.V4/
Doba trvania: 15.4.2020 - 14.9.2021
Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia
National and cultural identity in the Slovak and Ukrainian literature of the 19th - early 20th century
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019
Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte
The Discursivity of the Literature of XIXth Century in the Czech-Slovak Context
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2016
Autor a subjekt
Author and Subject
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Slovensko-české konfrontácie: výskum súčasnej slovenskej a českej literatúry a literárnej vedy
Slovak-Czech Confrontations
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2002 - 31.12.2011
Stredoeurópska literatúra ako metodologický problém
Central european literature as a methodogy problem
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Doba trvania: - 31.7.2010
Dejiny slovenskej literatúry 19. a 20. storočia
History of Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 17.2.2010 - 28.4.2010
Slovensko - Rakúsko: Dejiny a vývin slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Prednáškový cyklus.
Slovakia - Austria. History of the Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 13.1.2009 - 15.12.2009
Ako čítať traktát
How to read a tract
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2008 - 28.2.2009
Procesy sebaidentifikácie po roku 1918
Processes of Self-Identification after 1918
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2007
Literatúra socialistického realizmu
Literature of Socialist Realism
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.1.2007

Národné

Medzi normou a transgresiou: „zóny kontaktu“ v slovenskej literatúre 19. storočia
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Modernizmus a modernizmy. Variácie, tranzície, prieniky
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach.
Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation Practice in Slovak Culture in the International Context.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hostová Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.
Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Nové otázky k naturizmu.
New questions about naturism.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Prekusvet - PREKLAD A ASPEKTY RECEPCIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH A HUMANITNOVEDNÝCH TEXTOV AKO KULTÚRNY A LITERÁRNY TRANSFER V 20. STOROČÍ
TRANSLATION AND ASPECTS OF RECEPTION OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES TEXTS AS CULTURAL AND LITERARY TRANSFER IN THE 20TH CENTURY
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
DISPRO - Digitálna zbierka slovenskej prózy
Digital Collection of Slovak Prose
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Hyperlexikón - Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov
Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka
Literary-historical, cultural-historical and editorial treatment of Samuel Ferjenčík\'s manuscript notebook
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Braxatoris Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)
Subject - Intention - Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)
Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
SlovKa19 - Slovenská kázňová spisba v 19. storočí
Slovak preach literature in the 19th century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
LIPCES - Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku
Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2023
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
"Geopoetika" Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
The "Geopoetics" of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav, Ph.D.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Literárny text, poetika, umelecká práca
Literary Text, Poetics, Artistic Work
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Prušková Zora, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. - 21. storočia
Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022
Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th - 18th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022
Emócie v literatúre: kognitívnovedný pohľad
Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Prejavy synkretizmu v poetike cirkevných piesní v slovenskej protestantskej literatúre 16. - 18 storočia.
Expression of Syncretism in Poetics of Hymns in Slovak Protestant Literature in the 16th - 18th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť
Textological and editorial research of selected editions of poetry collections published since the second mid-20th century to the present
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bystrzak Magdalena, Ph.D.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa.
The Writing of the Enlightenment. The poetics of the texts written by Ladislav Bartolomeides.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika
The occasional poetry of Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavel Jozef Šafárik
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 - 1948). Podoby, tendencie, aspekty.
Modernism in Slovak Literature (1900 - 1948). Manifestations, Tendencies and Aspects.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Poetika slovenskej literatúry po r. 1945
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia
Textual figurations of Slovak literature of the 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych)
To the Sources of Slovak Fairy Tales (Fairy Tale and its Interpretation in Codices of Revúca)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piroščáková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2018
Liturgia každodennosti v slovenskej protestantskej hymnistike 16. – 18. storočia
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Slovenský spisovateľ ako sociálna rola: podoby, vývin, vzťah k sociálnej objednávke (Premeny obrazu slov. spisovateľa po r. 1945)
Slovak Writer as a Social Role: Forms, Development, Relation to the Social Order (Transformations of the Image of Slovak Writers After 1945)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Žáner besednice v slovenskej literatúre 1862 – 1914
The genre of feuiletton in Slovak Literature 1862 - 1914
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. - 19. storočia v kontexte slovenského literárneho vývinu
Sermons and Speeches. Homiletics Works between the 16th and 19th Centuries in the Context of Slovak Literary Development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Kognitívne orientovaná literárna veda. Teórie a príkladové štúdie zo slovenskej literatúry
Cognitively Oriented Literary Studies. Theory and Showcase Studies from Slovak Literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
HnS - Hrady na Slovensku
Castles in Slovakia
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.12.2013 - 30.9.2017
CE SlovSlav - Dejiny slovenskej slavistiky 19. – 20. storočia
A History of Slovak Slavistics of 19th – 20th Centuries
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2012 - 31.12.2016
Prieniky - Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky
Slovak-Serbian Literary and Cultural Overlaps
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2016
Autor a subjekt II. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky II (od začiatku 70. do záveru 80. rokov 20. storočia)
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
Poézia 18. a 19. - Slovenská básnická tvorba na prelome 18. a 19. storočia.
Slovak Poetic Production at the turn of the 18th and 19th centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015
EDUKS - Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
European dimensions of the artistic culture in Slovakia
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.dejum.sav.sk/eduks/
Doba trvania: 1.12.2010 - 31.3.2015
Lahola - Tri a pol kapitoly z Laholu
Three and Half Chaper from Lahola
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2014
Veľkonočné piesn - Typológia veľkonočných piesní v slovenských evanjelických kancionáloch 17. a 18. storočia
Typology of the Eastern Hymnsin the Slovak Lutheran Hymnbooks of the 17th and 18th centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2014
APVV Dejiny po 1 - Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945
History of Slovak Literature after 1945
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
Dejiny po 1945 - Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945
History of Slovak Literature after 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Gavlovič - Hugolín Gavlovič: Škola kresťanská (1758). Textologická a edičná príprava vydania rukopisnej básnickej skladby.
Hugolín Gavlovič: Christan School(1758). Textological and editorial preparation of publication of a manuscript.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáfriková Gizela, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Kognícia - Kognitívne skúmanie literatúry, umenia a ľudskej mysle
Cognitive Research in Literature, Arts and Human Mind
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2013
Listy Jána Kollára II., III. (príprava edície)
Letters of Jan Kollar II., III (preparation ef edition)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2013
Autor a subjekt - Autor a subjekt I. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Author and Subject I. Forms of authorship and subjectivity in Slovak literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky (od polovice 40. do začiatku 70. rokov 20. storočia)
Chapters of History of Slovak Literary Criticism (1945 - 1970)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Teoretické aspekty stvárnenia fenoménu premeny v umení pre deti a mládež
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Tri spisovateľky (E. M. Šoltésová, T. Vansová, B. S. Timrava)
Three women´s writers (E. M. Šoltésová, T. Vansová, B. S. Timrava)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mikulová Marcela, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka
The model of man and world in poetic works of Jan Smrek
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania v príprave učiteľov materinského jazyka a literatúry
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Literatúra v kontaktoch
Literature in Contacts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 12.5.2010 - 31.10.2011
Bohuslav Tablic a jeho koncepcia básnického umenia
Bohuslav Tablic and his Conception of the Art of Poetic
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Diferencia. Identity a hranice II.
Difference. Self-identifications and borders II.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Malé literárne žánre v 18. storočí
Little Literary Genres in 18th Century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2010
Čítame texty slovenskej literatúry 19.storočia /Sondy do slovenskej literatúry 19.storočia/
Reading the Texts of the Slovak Literature of the 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Gavlovičove básnické skladby o živote a smrti /K charakteru neskorého slovenského baroka/
The poetic composition of Gavlovič about life and death
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáfriková Gizela, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Kapitoly z poetiky detektívneho žánru
Chapters from detective genre poetics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Horváth Tomáš, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Kognitívne aspekty modernistickej prózy
Cognitive aspects of modernistics prose
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Literárno-estetické názory Svetozára Hurbana Vajanského v kontexte kultúrnej koncepcie nacionalizmu
Opinions of Svetozár Hurban Vajanský on the Aesthetics of Literature in the Context of the Cultural Concept of Nationalism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Naračný svet a žánrová stratégia slovenskej románovej tvorby sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia
Narrative world and genre strategy in Slovak novel in 1970 and 1980 of the 20th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jenčíková Eva, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
Rozprávač Šikula - Šikulov rozprávač v peripetiách doby:premeny narácie v prozaickom diele Vincenta Šikulu /vedecká monografia/
Šikula storyteller - Šikula s narrator in peripetie of period - change s of narration in prose of Vincent Šikula /a monograph/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009
AD FONTES /Zo žánrovej a druhovej problematiky v staršej literárnej kultúre/
Ad fontes / From the genetic problems and a type issues in the older Slovak literatury culture/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008
Portál úloh a zamestnaní v humanitných predmetoch a materinských jazykoch vychádzajúci z moderných organizačných foriem a metód výučby stredoškolského vzdelávania
-
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008
Rázcestia lyriky /Smrek-Novomeský-Poničan-Lukáč/
The Crossroad of the Lyrics /Smrek-Novomeský-Poničan- Lukáč/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Rozprávka v slovenskom romantizme
The Fairy Tale in the Slovak Romanticism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piroščáková Jana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2006 - 1.12.2008
Historický žáner v slovenskej próze
Historical Genre in Slovak Prose
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.12.2007
Sebaidentifikácie a hranice
Self-identifications and Limits
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2007
Mesianistické tendencie v kontexte slovenského romantizmu: Mystické pod ložie textov Sama Bohdana Hroboňa z hľadiska percepčnej dynamiky a teórie procesu
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2007
Próza Janka Jesenského
The Fiction of Janko Jesenský
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mikulová Marcela, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007