Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
 • BARBORÍK, VladimírBYSTRZAK, Magdalena. Modernizácia kritikou: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška [Modernization by criticism: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška]. Recenzenti Martin Golema, Pavel Janoušek. Prvé vydanie. Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023. 150 strán. Dostupné na internete: <BA140>. ISBN ISBN 978-80-8119-151-0 Typ: AAB
 • BARBORÍK, Vladimír. Minulosť v zrkadle prítomnosti: aktualizácia súčasnou prózou. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/280 Typ: BDF
 • BARBORÍK, Vladimír. Próza s otáznikmi : Dominika Moravčíková: Dom pre jeleňa. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. – Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 142-145. ISBN 978-80-8119-146-6. Typ: BEF
 • BARBORÍK, Vladimír. Próza a udalosť : Marek Vadas: Šesť cudzincov. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. – Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 88-90. ISBN 978-80-8119-146-6. Typ: BEF
 • BRAXATORIS, Martin – BRAXATORISOVÁ, Anita. Osobnosť Samuela Ferjenčíka (1793 – 1855) v kontexte jej možného literárnomúzejného spracovania = The figure of Samuel Ferjenčík (1793 – 1855) in the context of its potential museum presentation. In Museologica literaria 2021 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici. Editorka Soňa Šváčová ; recenzenti Jan Dolák, Marián Kamenčík. [1. vydanie]. – Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2022, s. 83-97. ISBN 978-80-973872-4-2. (VEGA 2/0136/21 : Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka) Typ: AFB
 • BRAXATORIS, Martin. Spojnice medzi Šafárikovcami a Leškovcami na Dolnej zemi [Connections between Šafárik and Leška family on the Lower Land]. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. Eds. Z. Čížiková, D. Sokolovič, S. Paunovič Rodič, R. Rafaj. – Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 13-14. ISBN 978-86-6153-714-1. Dostupné na internete: http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/zbornici/Knjiga%20apstrakata,%20Slovakistika%20u%20kontekstu.pdf (APVV-SK-SRB-21-0048 : Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku) Typ: AFC
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Náboženské vzdelávanie a tradičná kultúra. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 126-184. ISBN 978-80-974276-1-0. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: ABB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Slovenská próza 2022. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. – Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 65-79. ISBN 978-80-8119-146-6. Typ: BEF
 • Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023. 158 strán. ISBN 978-80-8119-146-6 Typ: FAI
 • CSIBA, Karol. Tri súčasné poviedkárske kódy. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-4. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/278 Typ: BDF
 • CSIBA, Karol. "Ako dnes ovenčiť hlavu spisovateľa vavrínom?" : cena Anasoft litera je tu s nami už sedemnásť rokov: anketa. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 75-76. ISSN 2585-8912. Typ: GII
 • HOSTOVÁ, Ivana. Biela? Skôr bl(e)ak. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: K bielej / Katarína Kucbelová. – Kordíky : Skalná ruža, 2022. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/283 Typ: EDI
 • KUZMÍKOVÁ, Jana. Peter Getlík: Pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2023, vol. 15, no. 2, p. 138-140. (2022: 0.2 – IF, 0.198 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám. Adaptácia ako hra [Moving towards cognitive adaptation studies: Adaptation as play]. / Peter Getlík. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.2.13 Typ: EDI
 • MATEJOVIČ, Pavel. Jelena Paštéková a múzy Pavla Branka : iekoľko disparátnych poznámok) [Jelena Paštéková and the muses of Pavel Branko]. In Jelena Paštéková : medzi literatúrou a filmom. Prvé vydanie. – Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2023, s. 19-23. ISBN 978-80-85187-97-7. Typ: ABD
 • NÁDASKAY, Viliam. Pandemická poézia. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-8. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/282 Typ: BDF
 • NÁDASKAY, Viliam. Slovenská poézia 2022. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. – Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 11-32. ISBN 978-80-8119-146-6. Typ: BEF
 • NÁDASKAY, Viliam. Hovoriť všetkým a nemyslieť na nikoho. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 150-153. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Kniha tmy / Michal Tallo. – Banská Bystrica : OZ Laputa, 2021. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Živý mŕtvy, mŕtvi živí. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Po funuse / Jakub Spevák. – Levice : Koloman Kertész Bagala, 2022. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/275 Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Stanková, Mária: Literárna kritika v slovenských médiách. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 2, s. 216-219. (2022: 0.1 – IF, 0.126 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a… / Mária Stanková. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Krátko a stručne. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/286 Typ: GII
 • NÁDASKAY, Viliam. "Ako dnes ovenčiť hlavu spisovateľa vavrínom?" : Cena ANASOFT LITERA je tu s nami už sedemnásť rokov. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 78-79. ISSN 2585-8912. Typ: GII
 • NAVRÁTIL, Martin. O zľahčovaní a čo s tým súvisí. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/272?fbclid=IwAR2LZKQbNcLVyHciJoY77K5il9qY4woeUgnN3iHldoJeihBVNq5Y5IUauOU Typ: BDF
 • NAVRÁTIL, Martin. Drobná spomienka na Milana Hamadu. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 23-24. ISSN 2585-8912. Typ: GII
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Marína Miloslava Hodžová, pisateľka listov (Viliamovi Paulinymu-Tóthovi) = Marína Miloslava Hodžová, a writer of letters (to Viliam Pauliny-Tóth). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 4, s. 394-411. (2022: 0.1 – IF, 0.126 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.4 (VEGA 2/0021/20 : Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície) Typ: ADNB
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Génius či strašidlo? John Milton po druhé. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 24-25. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Truhlářová, Jana: Dlhá cesta k porozumeniu. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 3, s. 322-324. (2022: 0.1 – IF, 0.126 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Dlhá cesta k porozumeniu. Emile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike / Jana Truhlářová. – Bratislava : Veda, 2021. Typ: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Podoby ženskej pamäti : nad knihami S. Liptákovej, B. Balogovej a E. Sičákovej Beblavej. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-5. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/287 Typ: BDF
 • PÉTEROVÁ, Martina. Blízke a vzdialené v ranej tvorbe Jána Poničana. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. – Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 48. ISBN 978-86-6153-714-1. Typ: AFG
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Paštékovej Laloha alebo niečo o pravidlách nenáhodných stretnutí. In Jelena Paštéková : medzi literatúrou a filmom. Prvé vydanie. – Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2023, s. 10-13. ISBN 978-80-85187-97-7. Typ: ABD
 • RIŠKOVÁ, Lenka. (Ne)známy básnik Bohuslav Tablic = (Un)known Poet Bohuslav Tablic. In Museologica literaria 2021 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici. Editorka Soňa Šváčová ; recenzenti Jan Dolák, Marián Kamenčík. [1. vydanie]. – Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2022, s. 139-149. ISBN 978-80-973872-4-2. (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: AFB
 • ZLEJŠIA, Barbora. Reflexia literatúry dolnozemských Slovákov v diele Štefana Krčméryho. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. – Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 66-67. ISBN 978-86-6153-714-1. Typ: AFG