Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BRAXATORIS, Martin – BRAXATORISOVÁ, Anita. Osobnosť Samuela Ferjenčíka (1793 – 1855) v kontexte jej možného literárnomúzejného spracovania = The figure of Samuel Ferjenčík (1793 – 1855) in the context of its potential museum presentation. In Museologica literaria 2021 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici. Editorka Soňa Šváčová ; recenzenti Jan Dolák, Marián Kamenčík. [1. vydanie]. – Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2022, s. 83-97. ISBN 978-80-973872-4-2. (VEGA 2/0136/21 : Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka) Typ: AFB
  • RIŠKOVÁ, Lenka. (Ne)známy básnik Bohuslav Tablic = (Un)known Poet Bohuslav Tablic. In Museologica literaria 2021 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici. Editorka Soňa Šváčová ; recenzenti Jan Dolák, Marián Kamenčík. [1. vydanie]. – Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2022, s. 139-149. ISBN 978-80-973872-4-2. (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: AFB