Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
 • BARBORÍK, Vladimír. Vilikovského Bratislava chôdze a práce: Peší príbeh = Walking and Working in Bratislava: Vilikovský’s Pedestrian Story. In Aspekty literárnovedné a jazykovedné V : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok : Verbum, 2022, s. 260-279. ISBN 978-80-561-0970-0. (VEGA 2/0069/19 : "Geopoetika" Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918) Typ: AEDA
 • BARBORÍK, Vladimír – DOSKOČIL, Zdeněk. "… otázce národní typologie se raději obloukem vyhýbám". In Platforma pre literatúru a výskum, 2022, roč. 7, s. 1-5. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/253 Typ: BDF
 • BARBORÍK, Vladimír. Próza a udalosť. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2022, roč. 7, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Šesť cudzincov / Marek Vadas. – Levice : KK Bagala, 2021. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/255 Typ: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Kontexty Rakúsovej Ľútostivosti. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2022, roč. 7, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Ľútostivosť / Stanislav Rakús. – Levice : KK Bagala, 2021. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/257 Typ: EDI
 • BASSNETT, Susan – VENUTI, Lawrence – PEDERSEN, Jan – HOSTOVÁ, Ivana. Translation and creativity in the 21st century. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 1, p. 3-17. (2021: 0.154 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1337-9690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.1.1 (APVV-18-0043 : Slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989) Typ: ADDB
 • BRAXATORIS, Martin. Tzv. Metodov Kánon na počesť svätého Dimitra Solúnskeho : významy a intencie v kontnextoch = So called Methodius´ Canon to Demetrius of Thessalonica: meanings and intentions in contexts. Recenzenti František Čajka, Martin Golema. Bratislava : Veda, 2022. 165 s. ISSN 978-80-224-1955-0 (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: AAB
 • BRAXATORIS, MartinRIŠKOVÁ, LenkaVANEKOVÁ, Oľga. Plamene lásky : obraz manželstva a ideál manželky v príležitostnej poézii 16. – 18. storočia = Flames of Love. The Image of Marriage and the Ideal of the Wife in Occasional Poetry of the 16th – 18th Centuries. Recenzenti Marián Kamnečík, Miroslav Lysý, Angela Škovierová. Bratislava : Veda, 2022. 151 s. ISBN 978-80-224-1958-1 (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: AAB
 • BRAXATORIS, Martin. Slovenské básne v rukopisnej zbierke na pamiatku Johany Kristíny Kovačičovej (1776 – 1800). In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 76-103. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: ABD
 • BRAXATORIS, Martin – BRAXATORISOVÁ, Anita. Dejateľnosť Samuila Ferjenčika (1793–1855) v kuľturno-istoričeskom kontekste = Activity of Samuel Ferjenčík (1793–1855) in the Cultural-historic Context. In Stephanos : General questions relating to both linguistics and literature. Philology, 2022, roč. 10, č. 1 [50], s. 67-79. ISSN 2309-9917. Dostupné na internete: http://www.stephanos.ru/izd/2022/2022-51-8.pdf (VEGA 2/0136/21 : Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka) Typ: ADEB
 • BRAXATORIS, Martin. Svedenija o žizni Konstantina Preslavskogo v kontexte jego vozmožnogo avtorstva tak nazyvajemogo Mefodijeva Kanona sv. Dimitriju Solunskomu = Information about the Life of Constantine of Preslav in the Context of His Possible Authorship of so called Methodius’ Canon to Demetrius of Thessalonici. In Palaeobulgarica-Starobalgaristika, 2022, roč. 46, č. 2, s. 43-67. ISSN 0204-4021. (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: ADMB
 • BRAXATORIS, Martin. Grad" amastrid’sk" […] ti cr’k"v" ziždet" v tzv. Metodovom Kánone na počesť sv. Dimitra Solúnskeho. Otázka datovania kánonu v kontexte lokalizácie chrámu = Grad" amastrid’sk" […] ti cr’k"v" ziždet" in the so Called Methodius’ Canon to Demetrius of Thessaloniki. The Question of the Canon’s Dating in the Context of Locating the Church. In Slavia : časopis pro slovanskou filologii, 2022, roč. 91, sešit 2, s. 177-192. (2021: 0.100 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 0037-6736. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/USLL-PC80/Desktop/Braxatoris,%20M._Grad%CA%BA%20amastrid’sk%CA%BA.pdf> (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: ADMB
 • BRAXATORIS, Martin. Intratextové a intertextové súvislosti irmosov v kritickom spracovaní diela ranej slovanskej hymnografie = Intratextual and Intertextual Contexts of Irmoi in the Preparation of Critical Editions of Early Slavic Hymnography. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 2, s. 131-147. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.2.3 (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: ADNB
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Osvietenské písanie Ladislava Bartolomeidesa : rozhovor Jozefa II. s Matejom I. Korvínom v kráľovstve mŕtvych = Ladislav Bartholomeides´s Writing of Enlightenment. Recenzenti Erika Juríková, Pavol Markovič. Bratislava : Veda, 2022. 140 s. ISBN 978-80-224-1930-7 (VEGA 2/0043/18 : Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa) Typ: AAB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Stanisław Brzozowski a Alexander Matuška – "špajzová nirvána existencie" alebo "okyptený život" = Stanisław Brzozowski a Alexander Matuška – "the pantry nirvana of existence" or "life truncated". In BYSTRZAK, Magdalena – CSIBA, Karol. Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) : slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie. – Bratislava : Veda, 2022, s. 96-113. ISBN 978-80-224-1944-4. (VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia) Typ: AEDA
 • BYSTRZAK, Magdalena. "…vytvárame papierový svet. Každý svoj…". In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2022, roč. 7, s. 1-4. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: http://plav.sk/node/259 Typ: BDF
 • BYSTRZAK, Magdalena. Úvod. In BYSTRZAK, Magdalena – CSIBA, Karol. Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) : slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie ; recenzenti Rudolf Chmiel, Vlasta Jaksicsová. – Bratislava : Veda, 2022, s. 6-10. ISBN 978-80-224-1944-4. (VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia) Typ: BEF
 • BYSTRZAK, MagdalenaCSIBA, Karol. Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) : slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie = Change in Practice ( limitations – possibilities – disputes) ; recenzenti Rudolf Chmiel, Vlasta Jaksicsová. Bratislava : Veda, 2022. 192 s. ISBN 978-80-224-1944-4 (VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia) Typ: FAI
 • CSIBA, Karol. Mladé Slovensko – vykročenie, vízie, program = A Step Forward, Visions, Programme. In BYSTRZAK, Magdalena – CSIBA, Karol. Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) : slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie. – Bratislava : Veda, 2022, s. 52-70. ISBN 978-80-224-1944-4. (VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia) Typ: AEDA
 • CSIBA, Karol. "Prepisovanie" pamäti v spomienkovej v knihe Mila Urbana Na brehu krvavej rieky (1994) = "Rewriting" the Memory in Milo Urban’s Memoirs Na brehu krvavej rieky ([On the bank of a bloody river] 1994. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 3, s. 258-267. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.3.4 (VEGA 2/0066/20 : Modernizmus v slovenskej literatúre II) Typ: BDNB
 • DOMORÁK, Daniel. Existenciálne festivity : František Švantner: Dáma. In Poetika festivity. – Bratislava : Veda, 2021, s. 77-84. ISBN 978-80-224-1935-2. (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: AEDA
 • HORVÁTH, Tomáš. Manekýni, Demiurg a Bruno Schulz. Kontexty schulzovskej štúdie Ireny Kossowskej = Mannequins, Demiurge and Bruno Schulz Notes on Irena Kossowska’s Reading of Bruno Schulz. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 3, s. 297-303. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.3.9 (VEGA 2/0066/20 : Modernizmus v slovenskej literatúre II) Typ: ADNB
 • HOSTOVÁ, Ivana. Queer perspectives in translation studies. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 1, p. 61-78. (2021: 0.154 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1337-9690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.1.5 (APVV-18-0043 : Slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989) Typ: ADDB
 • HOSTOVÁ, Ivana. Yes, and It Sometimes Is Like That, You Embrace Your Existence [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <https://www.asymptotejournal.com/blog/2022/03/03/yes-and-it-sometimes-is-like-that-you-embrace-your-existence/?fbclid=IwAR1EXoI01wF2Tzp3tTtvaDU5opbc1BMvTH_MEUMLZvPQIwY61lplWXTgRzY > Typ: GHG
 • HOSTOVÁ, Ivana – HUSÁROVÁ, Zuzana. "Liza seems to want a bright future, not just a virtual imagination". In Asymptote : Blog [elektronický zdroj], 2022, roč. 12, č. 43. Dostupné na internete: https://www.asymptotejournal.com/blog/2022/03/02/liza-seems-to-want-a-bright-future-not-just-a-virtual-imagination-an-interview-with-slovak-poet-zuzana-husarova/?fbclid=IwAR31sHSnFFynFUzEgPB1teCx3D8vSbwbEfEIh52rSX55IOZu9bvkFYmiLOU Typ: GII
 • HUČKOVÁ, Dana. Premeny feministickej knihy (Hana Gregorová: Ženy, 1912, 1946) = Transformations of a feminist book (Hana Gregorová: Ženy [Women], 1912, 1946). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 3, s. 205-223. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.3.1 (APVV-19-0244 : Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia) Typ: ADNB
 • HUČKOVÁ, Dana. Klapáková, Mária: Perspektívy prítomnosti. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 1, s. 85-89. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Perspektívy prítomnosti. Metakritika slovenskej literatúry po roku 2000 / Mária Klapáková. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2020. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.1.8 Typ: EDI
 • MATEJOV, Fedor. Re-lektúra Paliny (1979) Š. Strážaya. In Poetika festivity. – Bratislava : Veda, 2021, s. 102-104. ISBN 978-80-224-1935-2. (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: AEDA
 • MATEJOVIČ, Pavel. Démon kontroverznosti. Autor a jeho tvorba – súlad alebo rozpor? = Demon of Controversy. Author and his Work – Accord or Discord? In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 1, s. 35-43. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.1.3 (VEGA č. 2/0078/21 : Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia) Typ: ADNB
 • MIKULOVÁ, Marcela. "… len načo sme sem prišli?!" : (B. S. Timrava: Bál). In Poetika festivity. – Bratislava : Veda, 2021, s. 67-76. ISBN 978-80-224-1935-2. (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: AEDA
 • NÁDASKAY, Viliam. Čas a priestor, subjekt a pamäť. Malé veľké mesto Kataríny Kucbelovej = Time and Space, Subject and Memory. Katarína Kucbelová’s Malé veľké mesto [Little big city]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 1, s. 18-24. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.1.2 (VEGA 2/0069/19 : "Geopoetika" Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918) Typ: ADNB
 • NÁDASKAY, Viliam. Jozef Tomášik-Dumín – sám v DA V-e. In BYSTRZAK, Magdalena – CSIBA, Karol. Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) : slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie. – Bratislava : Veda, 2022, s. 71- 95. ISBN 978-80-224-1944-4. (VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia) Typ: AEDA
 • NÁDASKAY, Viliam. Kanda, Roman: Český literárněvědný marxismus. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 3, s. 316-319. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z morerního projektu / Roman Kanda. – Brno ; Praha : Host : Ústav pro českou literaturu AVČR, 2021. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.3.13 Typ: EDI
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Reprezentácie každodennosti v slovenskej próze šesťdesiatych rokov 19. storočia = Representations of everyday life in the Slovak prose of the 1860s. Školiteľ: Ivana Taranenková. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. 150 s. Typ: DAI
 • PÉTEROVÁ, Martina. Charvát, Martin: Zázračné přížení. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 4, s. 425-427. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval / Martin Charvát. – Praha : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2020. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.11 Typ: EDI
 • PIROŠČÁKOVÁ, Jana. Slovak Tales and the Collections of Pavol Dobšinský. In The Oxford Handbook of Slavic and East European Folklore. – Oxford : Oxford University Press, 2022, 28 s. ISBN 9780190080785. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190080778.013.15 Typ: ABC
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Medzi poetikou textu a poetikou udalosti: k niektorým ontologickým otázkam epickej reprezentácie = Between the poetics of text and poetics of event: on a few ontological problems concerning representation in fiction. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 4, s. 327-342. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.1 Typ: ADNB
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Časopriestor festivít – pôvod, limity a repetície ich poetiky : Na malej stanici (Ivan Štrpka, Dežo Ursiny: Nové mapy ticha). In Poetika festivity. – Bratislava : Veda, 2021, s. 22-28. ISBN 978-80-224-1935-2. (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: AEDA
 • RÁCOVÁ, Veronika – NAVRÁTIL, Martin. Kapitoly zo slovenskej textológie / Ján Buzássy: Pláň → Pláň, hory = The Chapters of Slovak Textology / Ján Buzássy: Plain → Plain, Mountains. Recenzenti Marián Andričík, Ján Gavura. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2021. 166 s. ISBN 978-80-558-1842-9 (VEGA 1/0416/19 : Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť) Typ: AAB
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Zuzany Laučekové v príležitostných básňach Bohuslava Tablica : (Vplyv osobnosti dedikanta na básnický prejav autora príležitostnej básne) = Mother and Daughter Zuzana Laučeková in Bohuslav Tablic’s Occasional Poem. In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 121-144. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: ABD
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Príležitostná poézia z prelomu 18. a 19. storočia a editorské riešenia jej aktuálneho sprístupňovania = Late 18th and Early 19th Century Occasional Poetry From the Perspective of Contemporary Editorial Strategies. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. – Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 1954 -, 2022, roč. 69, č. 2, s. 148-158. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.2.4 (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: ADNB
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Motív kríža a svetla v básni Jána Simonidesa a Tobiáša Masníka Crucis et lucis schola. In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 60-75. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: ABD
 • RUŽIČKOVÁ, Nóra. From Contemporaneities. Nóra Ružičková, preklad Ivana Hostová. In Asymptote [elektronický zdroj], 2022, roč. 12, č. 43. Dostupné na internete: https://www.asymptotejournal.com/poetry/contemporaneities-nora-ruzickova Typ: GHG
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Od koho a ku komu? : ukrajinská otázka v sporoch o slovenskú identitu. In Knižná revue, 2022, roč. 32, č. 10, s. 8-9. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • VANEKOVÁ, Oľga. Plausus epithalamicus a Svadební plesání : podoby epithalamia v príležitostnej poézii Michala Semiana. In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 104-120. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: ABD
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre : nad otázkami "príležitostnosti". In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 8-28. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: ABD
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Príležitosť vidieť prácu inak : (Motívy príležitostnosti v evanjelickom spevníku Martina Laučeka Zlatá báně). In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 145-164. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: ABD
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Na záver. In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. Ed. Timotea Vráblová ; recenzenti Pavol Markovič, Silvia Lauková. – Bratislava : Veda, 2022, s. 220-222. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: BEF
 • Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. Ed. Timotea Vráblová ; recenzenti Pavol Markovič, Silvia Lauková. Bratislava : Veda, 2022. 239 s. ISBN 978-80-224-1933-8 (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: FAI
 • ZAJAC, Peter. Kunderove pohyblivé sviatky. In Poetika festivity. – Bratislava : Veda, 2021, s. 136-154. ISBN 978-80-224-1935-2. (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: AEDA
 • ZAJAC, Peter. Úvod. In Poetika festivity. Editor Peter Zajac ; recenzenti Zornitza Kaualarska, Jelena Paštéková. – Bratislava : Veda, 2021, s. 6-10. ISBN 978-80-224-1935-2. (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: BEF
 • Poetika festivity. Editor Peter Zajac ; recenzenti Zornitza Kaualarska, Jelena Paštéková. Bratislava : Veda, 2021. 158 s. ISBN 978-80-224-1935-2 (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: FAI
 • ZLEJŠIA, Barbora. Kritické vydanie próz Štefana Krčméryho = Critical edition of Štefan Krčméry’s Prose Works. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 2, s. 172-179. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.2.6 (VEGA 2/0066/20 : Modernizmus v slovenskej literatúre II) Typ: ADNB