Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2024:
  • ČIŽMÁR, Šimon. Telo a telesnosť v slovenskej poézii. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2024, roč. 71, č. 1, s. 79-83. (2023: 0.157 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.1.10 Typ: EDJ
  • KALIŠOVÁ, Romana. Transgenerická naratológia: naratologická analýza poézie ako nová systematická teória lyriky = Transgeneric narratology: narratological analysis of poetry as a new systematic theory of lyric. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2024, roč. 71, č. 2, s. 179-189. (2023: 0.157 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.8 Typ: ADNA
  • NAVRÁTIL, Martin. Iniciačná úloha Jozefa Karola Viktorina v kritickom prístupe k textu = The initiating role of Jozef Karol Viktorin in the critical approach to the text. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2024, roč. 71, č. 2, s. 85-104. (2023: 0.157 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.1 (APVV-20-0414 : Digitálna zbierka slovenskej prózy) Typ: ADNA
  • NORBA, Olha. Mikulecký, Jakub: Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2024, roč. 71, č. 2, s. 193-196. (2023: 0.157 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou. Neoficiální bulharská literatura 1944 – 1989 / Jakub Mikulecký. - Praha : Academia, 2021. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.10 Typ: EDI