Projektová činnosť

Medzinárodné

Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)
Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.facebook.com/portraying.countryside.V4/
Doba trvania: 15.4.2020 - 14.9.2021
Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia
National and cultural identity in the Slovak and Ukrainian literature of the 19th - early 20th century
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019
Slovensko-české konfrontácie: výskum súčasnej slovenskej a českej literatúry a literárnej vedy
Slovak-Czech Confrontations
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2002 - 31.12.2011
Dejiny slovenskej literatúry 19. a 20. storočia
History of Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 17.2.2010 - 28.4.2010
Slovensko - Rakúsko: Dejiny a vývin slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Prednáškový cyklus.
Slovakia - Austria. History of the Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 13.1.2009 - 15.12.2009

Národné

Modernizmus a modernizmy. Variácie, tranzície, prieniky
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)
Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
LIPCES - Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku
Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2023
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 - 1948). Podoby, tendencie, aspekty.
Modernism in Slovak Literature (1900 - 1948). Manifestations, Tendencies and Aspects.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Žáner besednice v slovenskej literatúre 1862 – 1914
The genre of feuiletton in Slovak Literature 1862 - 1914
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
HnS - Hrady na Slovensku
Castles in Slovakia
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.12.2013 - 30.9.2017
Prieniky - Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky
Slovak-Serbian Literary and Cultural Overlaps
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2016
Autor a subjekt II. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2015
EDUKS - Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
European dimensions of the artistic culture in Slovakia
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.dejum.sav.sk/eduks/
Doba trvania: 1.12.2010 - 31.3.2015
Listy Jána Kollára II., III. (príprava edície)
Letters of Jan Kollar II., III (preparation ef edition)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2013
Autor a subjekt - Autor a subjekt I. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Author and Subject I. Forms of authorship and subjectivity in Slovak literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky (od polovice 40. do začiatku 70. rokov 20. storočia)
Chapters of History of Slovak Literary Criticism (1945 - 1970)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Literatúra v kontaktoch
Literature in Contacts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 12.5.2010 - 31.10.2011
Čítame texty slovenskej literatúry 19.storočia /Sondy do slovenskej literatúry 19.storočia/
Reading the Texts of the Slovak Literature of the 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 - 31.12.2009